لينكستان

بيمارستان صارم www.saremhospital.org

سازمان نظام پزشكي www.irimc.org

سازمان بهزيستي كشور www.behzisti.ir

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي www.behdasht.gov.ir

بانك ژني اوميم www.omim.org

داروها و عوارضشان www.drugs.com